Hoa Bưởi

Hoa Bưởi đầu muà trổ bông ,
Buồn thay người ấy hôm nay không về.
Thương hoa tan tác não nề ,
Không ai ướp mái tóc thề hương xưa.
Rồi mai giữa hạ trời mưa,
Em về hoa đã lưa thưa rất nhiều .

No comments: